(1)
Maula, M.; Roekmana, G. M. .; Rizal, S. Struktur Dramatik Skema Hudson Pada Naskah Drama “Krakatoa” Karya Mahdiduri. Jurnal MIND 2024, 4, 1-10.