Maula, M., Roekmana, G. M. ., & Rizal, S. (2024). Struktur Dramatik Skema Hudson pada Naskah Drama “Krakatoa” Karya Mahdiduri . MIND Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Budaya, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v4i1.345