Maula, M., Roekmana, G. M. . dan Rizal, S. (2024) “Struktur Dramatik Skema Hudson pada Naskah Drama ‘Krakatoa’ Karya Mahdiduri ”, MIND Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Budaya, 4(1), hlm. 1–10. doi: 10.55266/jurnalmind.v4i1.345.